Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen

Beskrivning

Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen (området mellan Grava kyrka och Granlidsvägen)

En cykelväg/gångväg borde byggas därför att:
Områdenas karaktär har förändrats. Det bor numera fler barnfamiljer i områdena.
• Skapa en säker resväg för alla de barn som ska cykla till och från skolan.
• Skapa goda förutsättningar och en säker resväg för de vuxna som vill kunna cykla till och från jobbet.
• Undgå att människor vistas i vägen samt vägrenen. En byggnation innebär en ökad säkerhet för såväl gående, cyklister och chaufförer.
• Frambringa en trygg transportsträcka för de resenärer som använder sig av Karlstadbussen. Det finns ingen säker plats att gå på efter avstigning. Gående tvingas nu att transportera sig i dikena. Det är stundtals inte möjligt stora delar av året. Vägen är dessutom dåligt belyst. Det är en påtaglig säkerhetsrisk.
• En cykelväg/gångväg smalnar av vägen vilket medför att hastigheten begränsas. På Skårevägen färdas fordon i höga hastigheter. Mätningar som gjorts styrker detta påstående.
• Vägen är i sin karaktär stundtals skymd. Det innebär en säkerhetsrisk för alla som rör sig på vägen.
• Barnen ska få leka tryggt i sitt bostadsområde.
• En utbyggnation av området kommer att leda till en ökad användning av vägen. En cykelväg/gångväg på Skåreleden är därför en åtgärd som går i linje med den nya detaljplanen.
• Leva upp till Karlstads vision om livskvalitet och 100 000 invånare.

Bilaga
Medborgarförslag – byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen (området mellan Grava kyrka och Granliden)
Stodene bostadsområde och området kring Grava kyrka har de senaste åren genomgått en generationsskiftning. I områdena bor numera mestadels barnfamiljer. Alla dessa individer måste passera Skårevägen, då de ska transportera sig till förskola, skola, arbete, kyrka, strövområden mm. Längs med vägen som förbinder området kring Grava kyrka och Stodene, tvingas helt enkelt fotgängare samt cyklister att transportera sig längs med vägrenen och i dikena för att nå sina destinationer.
Sammanslaget så finns det flera risker med sträckan. En uppenbar fara är naturligtvis just att förbipasserande gång- och cykeltrafikanter måste vistas ute i vägrenen. Vägrenen har många olika funktioner. Några av dessa är att just ge utrymme för förare att ha kontroll över bilen vid en eventuell sladd. Den ska utgöra tillfällig körbana i samband med olika tillbud på vägen. Funktionen är också att skapa en god horisontell sikt för föraren i bilen. Det innebär med andra ord en stor fara för såväl fotgängare, cyklister och chaufförer att människor kontinuerligt vistas ute i vägrenen.

Under vinterhalvåret då det finns snö i dikena och vägens framkomlighet är begränsad uppstår problem. Resultatet blir då istället att fotgängare samt cyklister måste vistas ute i vägen. Eftersom att miljön dessutom är dåligt belyst äventyrar det färden ytterligare. Ofta tvingas därför de passerande att gå och cykla i mörker på en väg med mycket trafik. Under vår- och sommarmånaderna växer det istället sly i dikena vilket då försvårar framkomligheten.
Karlstadsbussen passerar området och det finns en tillhörande hållplats längs med vägen. Trots detta finns det ingen säker plats att gå på efter avstigning. När det är dags för avstigning får resenärerna helt enkelt hoppas på att det inte passerar ett fordon då det är dags att lämna bussen. Lastbilar passerar ofta vägen trots att detta är förbjudet. En förklaring till detta tordes vara att lastbilar inte längre får köra genom Skåre centrum. Många chaufförer väljer trots detta förbud att köra denna väg. Detta är naturligtvis ett stort orosmoment vilket ytterligare bidrar till sträckans fara.
Vägen är i sin karaktär stundtals skymd. Flera av de boende måste transportera sina fordon långt ut i körfältet när de lämnar sina boenden för att se mötande trafik. Detta är givetvis en påtaglig risk för såväl chaufförer, cyklister och fotgängare.
En annan viktig aspekt att ta i beaktande är att det finns en utarbetad detaljplan för en utbyggnation av friliggande villor, radhus och kedjehus i direkt anslutning till området. Ett genomförande av denna detaljplan medför en sammanbyggning av två befintliga bostadsområden. Planen poängterar att det är viktigt att miljön runtomkring utformas så att barn kan leka på ett tryggt och säkert sätt i området. En utbyggnation av området medför att trafiktätheten kommer att öka ytterligare på Skårevägen. Detaljplanen beskriver hur busstätheten planerar att utvidgas efter en färdig byggnation. Konsekvensen blir då att allt fler fordon kommer att passera de gång- och cykeltrafikanter som färdas längs med Skårevägen. Det utgör en tydlig säkerhetsrisk.
Alla dessa problemområden innebär ett uppenbart risktagande. Då många av de förbipasserande dessutom är barn borde åtgärder vidtas. Det är barn som ska ta sig till och från skolan och vars ena alternativ är att passera just denna väg.
För att leva upp till Karlstads vision om livskvalitet och 100 000 invånare, borde Karlstads kommun planera för en säkrare miljö i området. Därmed skapas ett bättre boende för kommunens invånare. Visionen poängterar också att det är viktigt att Karlstads kommun anpassar sig efter medborgarnas behov. En cykelväg/gångväg på Skårevägen är definitivt ett steg i denna riktning.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/143

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-06-22 14:31:30

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Annika Andersson 2017-03-16
2 Kristoffer Axelsson 2017-03-16
3 BoThåqvist noname 2017-03-16
4 Roland Andersson 2017-03-16
5 Monica Andersson 2017-03-16
6 Linus Sandberg 2017-03-16
7 Sofia Sandberg 2017-03-16
8 Kerstin Nykvist 2017-03-16
9 Lennart Nykvist 2017-03-16
10 Rikard Askerskär 2017-03-16
11 Peter Johansson 2017-03-16
12 Nina Bäckström 2017-03-16
13 Jens Nyqvist 2017-03-16
14 Sabina Pettersson 2017-03-16
15 Angelica Lyckesol 2017-03-16
16 Tommie Lyckesol 2017-03-16
17 Henrik Ljung 2017-03-16
18 Anette Aronsson 2017-03-16
19 Emelie Askerskär 2017-03-16
20 Jennie Flood 2017-03-16
21 Anders Flood 2017-03-16
22 Kerstin Svensson 2017-03-16
23 Karin Lilja 2017-03-16
24 Olle Wennberg 2017-03-16
25 Brittliz Johansson 2017-03-16
26 Per-Åke Hjalmarsson 2017-03-16
27 Anna-Lena Hjalmarsson 2017-03-16
28 Eric Ceder 2017-03-16
29 Anna Jansson 2017-03-16
30 Christina Fröjemark 2017-03-16
31 Cajsa Moberg 2017-03-16
32 Christer Magnusson 2017-03-16
33 Monica Karlsson 2017-03-16
34 Folke Olsson 2017-03-16
35 Annica Stråt 2017-03-16
36 Anna Haraldsson 2017-03-16
37 Ingrid Arkelöf 2017-03-16
38 Jerry Jonsson 2017-03-16
39 Lorena Solvang 2017-03-16
40 Maren Sluiter 2017-03-16
41 Katharina Evertsson 2017-03-16
42 K-I Nilsson 2017-03-16
43 Ulf Larsson 2017-03-16
44 Henrik Blomqvist 2017-03-16
45 Nicholas Villaneal 2017-03-16
46 Louise Hellström 2017-03-16
47 Andreas Hellström 2017-03-16
48 Andreas Papp 2017-03-16
49 Margareta Wallsten 2017-03-16
50 Kristina Flod 2017-03-16
51 Curt Hellgren 2017-03-16
52 Tomas Larsson 2017-03-16
53 Ulrika Larsson 2017-03-16
54 Patrik Sundholm 2017-03-16
55 Mats Karlsson 2017-03-16
56 Cecilia Karlsson 2017-03-16
57 Johan Thomann 2017-03-16
58 Lena Svensson 2017-03-16
59 Göran Thomann 2017-03-16
60 Emil Thomann 2017-03-16
61 Hans Svensson 2017-03-16
62 Kerstin Nilsson 2017-03-16
63 Jenny Nilsson 2017-03-16
64 Rasmus Nilsson 2017-03-16
65 Victor Nilsson 2017-03-16
66 Lennart Nilsson 2017-03-16
67 Benny Mortensen 2017-03-16
68 Sebastian Olsson 2017-03-16
69 Maria Rönnerfjäll 2017-03-16
70 Gry Rönnerfjäll 2017-03-16
71 Göran Rönnerfjäll 2017-03-16
72 Inga-Lill Hedin 2017-03-16
73 Christer Hedin 2017-03-16
74 Anton Runström 2017-03-16
75 Petter Karlsson 2017-03-16
76 Karin Runehov 2017-03-16
77 Tobias Hjalmarsson 2017-03-16
78 Lizette Gustafsson 2017-03-16
79 Sören Ideskär 2017-03-16
80 Bo Flod 2017-03-20
81 Albin Hellgren 2017-03-20
82 Oscar Hellgren 2017-03-20
83 Anna Sjögren 2017-03-20
84 Oskar Sjögren 2017-03-20
85 Erik Sjögren 2017-03-20
86 Magnus Strandqvist 2017-03-20
87 Per Haglund 2017-03-20
88 Ulrika Haglund 2017-03-20
89 Lars-Erik Larsson 2017-03-20
90 Maria Sundfelt 2017-03-20
91 Magnus Sundfelt 2017-03-20
92 Patrick Eriksson 2017-03-20
93 Agneta Eriksson 2017-03-20
94 Jonas Malm 2017-03-20
95 Nicklas Skålén 2017-03-20
96 Jouni Kaukonen 2017-03-20
97 Johan Norman 2017-03-20
98 Tord Boström 2017-03-20
99 Gunilla Svedlund 2017-03-20
100 Anne-Marie Jaela 2017-03-20
101 Per Haglund 2017-03-22
102 Päivikki Eriksson 2017-03-22
103 Maria Ljung 2017-03-22
104 Patrik Lindahl 2017-03-22
105 Ann-Sofie Rudsberg 2017-03-22 Ja en cykel/gångväg här har saknats i många år. Vore bra att även få tillbaka övergångsstället med en Ljussignal också mellan Granlidsvägen-Björkrotsvägen, denna annorlunda övergångsställe som byggdes för några år sedan dämpar verkligen inga hästigheter. Bilarna kör över i mötande fil och sneddar in tillbaka i sin fil igen, LIVSFARLIGT!!!
106 Malin Sjöberg 2017-03-22
107 Linda Wendt 2017-03-22
108 Lena Persson 2017-03-22
109 Henrik Ekman 2017-03-22
110 Henrik Ljung 2017-03-22
111 Cecilia Karlsson 2017-03-22 Gärna även tänka in övergången från Granlidsvägen mot Björkrotsvägen!
Många som har för hög hastighet, skymd sikt och tung trafik.
112 Kjell Lödén 2017-03-23
113 Jenny Nilsson 2017-03-23 Jag bor själv i detta området och vi skulle se en stor nytta av en sådan cykelväg
114 Bjarne Persson 2017-03-23
115 Anna Jansson 2017-03-24
116 Erik Öhrner 2017-03-25
117 Christopher Björk 2017-03-27
118 Maria Möller 2017-03-28
119 Gunnar Gruvberger 2017-03-28
120 Mats Eklind 2017-03-29
121 Bengt Byström 2017-03-30
122 Kajsa Johansson 2017-03-31
123 Jennie Dahlberg 2017-04-02
124 Christer Hällman 2017-04-03
125 Jennie Flod 2017-04-11
126 Carin Ahlstedt 2017-04-11
127 Håkan Blomkvist 2017-04-12
128 Åse Trondsen 2017-04-14
129 Thomas Hörnström 2017-04-14
130 Margareta Wallsten 2017-04-15
131 Björn Jonsson 2017-04-22
132 pelle eriksson 2017-05-03
133 Niclas Haag 2017-05-11
134 Andreas Wennberg 2017-05-16
135 Jörgen Hasselström 2017-05-16
136 Peter Bergström 2017-05-18
137 Anna Rom Norström 2017-05-22
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Admin Karlstad

Startdatum

2017-03-21

Slutdatum

2017-06-21

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

137 onlineunderskrifter