Skydda unik skog i Molkom

Beskrivning

Karlstad Kommun har avverkningsplaner för en tätortsnära skog med särskilt högt värde för både rekreation, natur och landsbygdsutveckling.

VI vill skydda ett unikt område i värmländska Molkom där det finns stora arealer sammanhängande gammal skog som är äldre än 100 år. Vi som bor här i Molkom kan bokstavligt talat gå hemifrån och rätt ut i “gammelskogen”, något som vi sätter oskattbart värde på. 

BAKGRUND

I december 2018 fick vi information om att kommunen hade som plan att i vinter bygga en 500 m lång skogsbilväg rätt in i de centrala delarna av området med tillhörande vändplan endast ca 50 meter från elljuspåret samt att genomföra omfattande avverkningar av skogen kring Molkoms Idrottsplats samt längs Backavägen. Hittills är 9,4 hektar skog avverkningsanmälda, och att döma av kommunens skogsbruksplan planeras flera ytterligare avverkningar när vägen väl är byggd. Sådana avverkningar skulle hacka upp området i små bitar och den sammanhängande gammelskogen skulle gå förlorad.


VÅR ÖNSKAN
- Den gamla skogen i området får vara kvar, huvudsakligen orörd och ges ett långsiktigt skydd. Endast riskträd tas bort.
- Bibehålla och utveckla skogens rekreationsvärde och variationsrikedom. Det innebär att den skog som inte skyddas, sköts med hyggesfria metoder som inte utarmar skogens biologiska mångfald, t ex Lubeck-modellen. Då slipper vi också hyggen med en uppväxande snårskog som är omöjliga att gå i samt en massa ris och grenar på marken efter avverkning som gör det svårt att ta sig fram.
Ompröva skogsbilvägen. Vägen behövs inte om fokus i skötseln av området ligger på skogens rekreationsvärde. Vägen utgör ett stort ingrepp i den känsliga miljön.   VÅRA ARGUMENT:

- Skogen har ett mycket högt rekreationsvärde. Den används dagligen av en stor mängd människor för vardagsmotion, naturupplevelser, bär- och svampplockning, orientering, som skolskog, för meditation m.m. I kommunens egen översiktsplan är den utpekad som närströvområde och i natur- och friluftsplanen beskrivs att ”särskilt attraktiva områden för friluftslivet bör skyddas långsiktigt som naturreservat eller biotopskydd. Detta är av särskild vikt i närheten av tätorterna, för att de ska finnas kvar även när tätorterna expanderar”. Ett av de största hoten mot områden för friluftslivet, som pekas ut i samma plan är ett produktionsinriktat skogsbruk, med motiveringen; ”för många människor är upplevelsen av gammal skog en viktig del av friluftsutövandet och det finns därför ett önskemål om en större andel gammal skog i friluftsområden än vad som normalt finns i områden med ett produktionsinriktat skogsbruk”.

Höga naturvärden. Delar av Molkomskogen har dokumenterat höga naturvärden med ett flertal rödlistade arter, som ullticka, kornknutmossa, strandlummer, nötkråka, spillkråka, kungsfågel (talrik). Det finns även arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen som sparvuggla, tjäder och nämnda spillkråka. En grundlig, systematisk, inventering av naturvärdena i Molkomskogen saknas och stora delar är relativt outforskade. Kommunens skogsbruksplan har missat många naturvärden, vilket t ex lett till att man avverkningsanmält en 120-årig, fuktig, granskog som i planen bedöms ha ringa naturvärde. När vi nyligen påkallade skogsstyrelsen uppmärksamhet på dess naturvärden hittades bl a ullticka, en art som bara finns på ett tiotal platser i kommunen och som indikerar höga naturvärden och förutsättningar för många andra rödlistade arter. Skogsstyrelsen har nu klassat området som “objekt med naturvärde” och informerat kommunen om dess värden.

- Landsbygdsutveckling och turism. Skogen ligger nära Ängsbacka kursgård som besöks av flera tusen människor varje år som uppskattar den unika skogsmiljön där många aktiviteter sker. Ängsbacka bidrar stort till den turism som sker årligen till Värmland med sina världsberömda festivaler och kurser.


ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Göra en fördjupad inventering av rekreations- och naturvärden i hela området och presentera den för allmänheten.
Utforma en skötselplan för att garantera att rekreationsvärdet prioriteras och den biologiska mångfalden i skogen tas om hand. Den skogsbruksplan som kommunen har idag för området är främst fokuserad på produktion av virke, ej på rekreation och naturvärden. Vi vill ha en skötsel- och utvecklingsplan för området som inriktar sig på att utveckla rekreations- och naturvärdena. Vi bidrar gärna till detta med vår kompetens och engagemang.


TACK FÖR DITT STÖD!

Skogsgruppen Molkomskogen

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/molkomsskogen

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-05-02 08:46:56

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Itza Orozco 2019-01-24
2 Erik Anderson 2019-01-24
3 Sascha verbeek 2019-01-24
4 Ewa Jacobsson 2019-01-24 Tacksam för att leva i en kommun med en fantastisk skog nära bostadsmiljön. Enligt kommunens egna rapporter värderar kommuninvånarna just möjligheten att vistas i skogen väldigt högt. När jag hör internationella besökare prisa vår fina skog blir jag glad. När jag ser barn leka och undersöka och skapa ett förhållande med den levande naturen ger det mig hopp för framtiden. Jag ser fram emot att bo i en kommun som ser många generationer framåt och det ovärderliga värdet det är med en riktig SKOG istället för plantager.
5 Ove Björklund 2019-01-24
6 Anna Geiden 2019-01-24 Jag vädjar från hjärtat: satsa på oss människor i kommunen och hitta andra sätt att tjäna den summa ni kan få in på avverkningen!
Ärligt talat ser jag allvarligt på era planer som signalerar oförståelse för hur viktig skogen är här. Det är många, många som berörs. Vänta med att fixa skogen och ta en vända till med inventering och överläggningar.
Vi har diskuterat att dra in de pengar som ni kan tjäna på avverkning och ge kommunen dem, det säger en del om nivån på engagemanget, eller hur?
FRÅGA Hur mycket pengar har kommunen tjänat på varje person som flyttat hit för skogens skull? Kan det jämna ut sig...?

Håller tummarna för att ni som sköter skogen åt oss tänker om i frågan. /Shunya
7 Robin Manoli 2019-01-24 Skogen gör ju Molkom attraktivt att bo i!
8 Helene Steen 2019-01-24
9 Fredrik Grönqvist 2019-01-24
10 Premin Björk 2019-01-24 Detta är inte vilken skog som helst utan den enda skogen mitt i samhället som man enkelt kan nyttja utan bil och som betyder så mycket för så många barn och vuxna
11 kirsten beukers 2019-01-24 vi älskar skogen ! behålla den helt!
12 Adrian Hanratty 2019-01-24
13 Sabina Kapic 2019-01-24 Molkomsskogen betyder väldigt mycket för mig och jag tycker det hade varit katastrofalt om den huggs ner. Den ger så mycket till människor och djur i närområdet.
Snälla låt skogen få leva!
14 August Hedman 2019-01-24
15 Saga Hanratty 2019-01-24 Skogen är viktig för oss, molkom är en fin plats och det för att vi har underbar natur!
16 Magnus Helmersson 2019-01-24
17 Stephanie Meyer 2019-01-24 Låt skogen vara! För våra barn och allas hälsa!
18 Josefina Kovacs 2019-01-24 Bevara den fina skogen och skogsvägen med sina höga underbara trädtoppar! Snälla undvik ohyggliga kalhyggen. Där finns inte många platser kvar med så fina skogsmarker med moss, bär och svamp för både människa och djur!
19 Rebekka Olivegren 2019-01-24 Jag bodde i Molkom 1997-2007 och jag återkommer varje år för skogen och vänner. Min plan är att flytta tillbaka till Molkom.
Att den gamla skogen bevaras och sköts på ett så varsamt och resurssnålt sätt som möjligt är viktigt ur många aspekter. Det finns andra sätt att underhålla gammal bevaransvärd skog än mha av tunga maskiner som via breda transportvägar gör djupa sår i vegetationen och inte minsta skadar undervegetationen.
20 Karl Hultmark 2019-01-24
21 Leon Hanratty Bodland 2019-01-24 Synd att förstöra en sådan värdefull skog, speciellt med tanke på mängden gammal skog som förstörts i bränder på senare år
22 Tobias Berger 2019-01-24
23 Emma Crawley 2019-01-24
24 helen villarroel 2019-01-24
25 Maria Vackinger 2019-01-24
26 Joachim Nilsson 2019-01-24 Låt skogen vara i fred så trivs både djur och människor. Skövling av skog är ett otyg!
27 Annie Bergman 2019-01-24
28 Cristina Rai 2019-01-24
29 Lena Müller 2019-01-24 Lena Müller
30 Munzer Usta 2019-01-24
31 Filip Fišer 2019-01-24
32 Pernilla Tykosson 2019-01-24 Den här skogen fyller en viktig roll för många personer med koppling till Molkom. Jag tror på Molkom som en expanderande by, där just närheten till sjön och orörd natur är mycket tilltalande. Dessutom har en hel del skog nära Molkom, längs med spår och gångvägar tyvärr blivit skadad av bränder sommaren 2018. Det vore olyckligt om den här skogen skövlades medvetet.
33 Niclas Tanhua 2019-01-24 Jag flyttade till Skogsbacken för att bo just nära skogen. Nu skall det avverkas en stor del just där.
Det är vi som bor här som påverkas.
Om det avverkas som det har gjorts, så faller fokuset på att vara en rekreationsskog bort helt, och det blir som jag upplever stora ”skador” som tar bort en stor del av nöjet och möjligheten att gå i dessa områden
Detta ger inte den njutning och avslappning som jag förbinder med rekreation.
34 Amrita Lindell 2019-01-24
35 Hylco Broos 2019-01-24 The forest ads a lot of recreational value to Molkom.
36 Bert Kempe 2019-01-24
37 Mikael Götlind 2019-01-24
38 Lisa Bodland 2019-01-25
39 Jonas Leander 2019-01-25
40 Tove Bodland 2019-01-25
41 Hanna Tietze 2019-01-25
42 Sara Berglund 2019-01-25 Är super viktigt att skogen bevaras som den är. Det är en plats där många, som kommer till Ängsbacka, kommer tillbaka till sig själva på, att läka från bland annat stress.
43 Gustav Gårdlund 2019-01-25 Låt vår skog stå orörd! Den används av 1000-tals personer varje år för läkning och återhämtning mentalt, fysiskt och själsligt.
44 Karolina Hasselroth 2019-01-25
45 tekla Utterström 2019-01-25
46 Ingrid Forsgren Sandberg 2019-01-25
47 Robin Wallin 2019-01-25
48 Ulf Svensson 2019-01-25
49 Sven Weigmann 2019-01-25
50 Annica Karlsson 2019-01-25
51 Blake Steele 2019-01-25 Yes, please, please, please manage this forest area wisely. It is a precious heritage for the people who live in this area and for the thousands of guests who come to Angsbacka each year. I personally take many guests on walks in this magically beautiful forest. Save the forest, please!
52 Eliot Estep 2019-01-25 Lyssna på folket!
53 Veronica Hallgren 2019-01-25
54 Maria Manderveld 2019-01-25
55 Eelko Manderveld 2019-01-25
56 Terese Carlevi 2019-01-25
57 Ulrika Svanström 2019-01-25 Ulrika Svanström
58 Lamhita Marita Jacobson 2019-01-25 Håller tummarna att det går att mötas så att Vi i Molkom får ha kvar vår kära skog... som tusentals besökare får rekreation och återhämtning ifrån dagens kollektiva stress. Med Vänlig Hälsning Lamhita Marita Jacobson
59 Axina Adler 2019-01-25
60 Malin Wik 2019-01-25 Jag vill stötta att skogliga insatser inom Karlstad Kommun ska präglas av hållbara lösningar ur ett holistiskt och långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att ha en tätortsnära skog må ej vara en rättighet, men nu när vi är så lyckligt lottade att vi har en så skulle det betyda oerhört mycket att Kommunen och dess invånare samarbetar kring hur vi kan bevara och utveckla de värden som skogen omfattar.
61 Peter Sörensen 2019-01-25
62 Thomas Andersson 2019-01-25 Snälla lyssna på oss Molkombor!
63 Karla Lopez Rivera 2019-01-25 Skogen betyder mycket för mig. Snälla låt oss få behålla det.
64 Agneta Backman 2019-01-25
65 Björn Haake 2019-01-25
66 Nina Riordan 2019-01-25 Det är en sån vacker och välbesökt skog som fyller en sån viktigt roll för så mångas hälsa och välbefinnande. Låt den vara kvar!
67 Anna Hallin 2019-01-25
68 Gabriella Menerwa Kaasinen 2019-01-25
69 Kavina Thorslund 2019-01-25 Tack för att ni i skogsgruppen tar upp vikten av skogen som medel för rekreation. Jag har tillbringat många hundratals timmar i Molkomsskogen sen jag flyttade hit 2007 och den har varit för mig en viktig källa till återhämtning, träning och glädje. Jag minns vid förra avverkningen för ett antal år sen att det såg så himla tråkigt ut i flera år efter. Jag slutade gå ut i de delar av skogen som var avverkade då under en period och kunde inte helt förstå varför de skulle in och avverka i ett område som så uppenbart borde vara ämnat för trivseln av oss boende i området snarare än skogsproduktion. Jag står bakom alla de önskemål som skogsgruppen föreslår och hoppas att det blir en ömsesidig och fruktbar fortsatt dialog som kan generera i lösningar till gagn för helheten.
70 Eva Webb 2019-01-26 Utan skog och natur och djur dör vi.
71 ivon van den Broek 2019-01-26
72 Gustav Lund 2019-01-26
73 Ransher Jansson 2019-01-26
74 Catherine Marsac 2019-01-26 Please help preserving this wonderful forest. It is an important part of Ängsbacka.
75 Kjell Kolstad 2019-01-26 låter galet å hugga ner skogen när den är så vikig för turismen som ängsbacka drar med sig
76 Andrew Wegerif 2019-01-27
77 Marianne Helliksson 2019-01-27
78 Kalyan Maddila 2019-01-27
79 Annika Kolstad 2019-01-27
80 Magnus Skånberg 2019-01-27
81 Mimmi Hjellström 2019-01-27
82 Helena Johansson 2019-01-28
83 Maria Martin 2019-01-28
84 Edward Stern 2019-01-28
85 Cicely Irvine 2019-01-28
86 Leif Lövström 2019-01-28
87 Anna Fredriksson 2019-01-29
88 Isabel Lundh 2019-01-29
89 Evelina Stöby 2019-01-29
90 Davide Bianchi 2019-01-29 This forest is very valuable to all the inhabitant of the aerea. Especially as recreational use. i understand the need to cut down and reproduce the forest. but i believe there are ways, to find all together, to preserve the beauty of the oldest trees and keep on cutting, appropriately. its very good that the community has been involved. to find the way to make everyone, happy. the people and te business people.
91 christina ward 2019-01-29 Jag vill att kommunens förslag till avverkning av skogen vid el-ljuspåret i Molkom ska om omarbetas enligt förslaget ovan!
92 Karolina Nagyova 2019-01-29
93 Billy Fredriksson 2019-01-29 Det gamla fina Molkom har nog av skövling. Bevara skogen.
94 Eva Edholm 2019-01-29
95 Karin Björklund 2019-01-29
96 Martin Koutny 2019-01-30 Naturresurserna kring Molkom har en avgörande betydelse för min trivsel. Framförallt i form av sjöarna och skogarna. För mig finns det en direkt koppling mellan skogens tillstånd och det välbefinnandet det ger mig att vistas i den. Den hundraåriga skogen mellan Molkom och Ängsbacka är för mig en unik skog som ger mig glädje, välbefinnande och avslappning. Jag har inte hittat någon skog i närheten som har samma effekt. Jag skulle bli väldigt glad om ni bejakade dessa effekter som är så viktiga för många som har valt att bosätta sig i Molkom när ni tar ert beslut.
97 Aurelie Neumann 2019-01-30
98 Thomas Jakobsson 2019-01-30 Jag och min familj har enorm nytta av skogen som ströv-, svamp-, bär- och allmänt fritidsområde. Det måste finnas skog som lämpar sig bättre för avverkning i kommunens ägo.
99 anna penayo 2019-01-30 skogen är ovärderlig!
100 Fredrik Wikström 2019-01-30 Den tätortsnära skogen i Molkom har tilldelats mycket låga andelar naturvårdsskog då andra delar av kommunens innehav har prioriterats högre. Dock rimligt att varje tätort får en viss minimiandel natur-och rekreationsskog.
101 Birgitta Fredriksson Bernholm 2019-01-31
102 Sonja Wik-Andrén 2019-01-31
103 Eva Lövqvist 2019-01-31
104 Mallika Jansson 2019-02-01
105 Maria Helmersson 2019-02-01 Den här skogen har ett oerhört värde för mig personligen samt för väldigt många som jag känner!!
106 Ingela Andersson 2019-02-02
107 Birgitta Hedman 2019-02-02
108 Mats Eklind 2019-02-03
109 Anna-Karin Hörnlund 2019-02-03
110 Olle Kvarnbäck 2019-02-03 Viktigt att Molkomskogen behandlas som en rekreationsskog, ej som en produktionsskog.
111 Andreas Cider 2019-02-04
112 Anna Jansson 2019-02-06
113 David Göransson 2019-02-06
114 Bo Andersson 2019-02-06
115 Mattias Jasic Modin 2019-02-07 Det är en given plats att använda sig av blädning!
116 Helena Helmvee 2019-02-07 Molkomskogen är enormt viktig för Molkom och det arbete i EKO som görs där, för de som bor där samt de tusentals besökare som kommer till Molkom varje år. Att skövla den skulle vara ett stort misstag!
Utan den skogen är inte Molkom en attraktiv plats länghre att bo på för natur/skogsvänner och oss som jobbar med sustainable living.
117 Anna Nordström 2019-02-07
118 Veronica Arnesson 2019-02-07
119 Victor Lindell 2019-02-10
120 Sara Lif 2019-02-13
121 Sara Olsson 2019-02-18
122 Isabella Åkerlund 2019-03-03
123 Lisa Karlsson 2019-03-04
124 Cecilia Löf 2019-03-04 Snälla bevara min favoritskog! Promenerar i den flera gånger i veckan!
125 Helen Lundgren 2019-03-04 Tänk långsiktigt tänk på helheten och inte på några små pengar som är borta om några månader!!
126 jesse andersson 2019-03-05
127 Marc Domingos 2019-03-08
128 Pontus Dahlberg 2019-03-17
129 Pertti Palokangas 2019-03-30
130 Owe Nordling 2019-04-01
131 Ingalill Barthelson 2019-04-09 Ingalill Barthelson
132 Henrik Eriksson 2019-04-11
133 Frida Hammarström 2019-04-19
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Itza Orozco

Startdatum

2019-01-24

Slutdatum

2019-04-24

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

133 onlineunderskrifter